Algemeen 

Rond huiswerk zijn de meningen zeer verdeeld. Dit blijkt uit een bevraging bij de leerlingen, de ouders, de leerkrachten. Wel huiswerk/geen huiswerk?  Hoeveel tijd wordt eraan gespendeerd ?  Welk soort taken geven we mee?  Wat willen we ermee bereiken?

Redenen genoeg dus om als schoolteam te gaan nadenken over dit item met als doel  een huiswerkbeleid uit te bouwen dat inzicht verschaft in de wijze waarop onze school het huiswerk inbouwt in het volledige leerproces met afspraken die voor alle betrokkenen duidelijkheid en structuur brengen. Rond

Bij wijze van differentiatie vinden wij het als team zeer belangrijk dat er zowel rekening gehouden wordt met zwakke als sterke leerlingen. Zwakkere leerlingen kunnen gedifferentieerd worden in de soort taak en/of in de hoeveelheid van de taak. Sterkere kinderen kunnen dan weer meer uitdagende opdrachten krijgen (vb. toepassingen i.p.v. gewone bewerkingen bij wiskunde)

 

    Doelen
- huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces van wat in de klas wordt gedaan. Ze kunnen thuis iets verder inoefenen of automatiseren. Vanaf de tweede graad kunnen kinderen ook een voorbereidende taak krijgen op de komende les.

- leren zelfstandig werken : stapje per stapje leerlingen vaardiger maken om een taak alleen aan te kunnen

- leren plannen

- een brug bouwen tussen de school en thuis doordat ouders zicht krijgen op wat in de klas gebeurt.  Op die manier gaat een stukje school mee naar huis.

- een gewoontevorming creëren om een zekere werkhouding en werkdiscipline/attitude te leren

- lezen moet binnen de thuistaak een vanzelfsprekende gewoonte worden

 

Soort taken

1ste graad: automatisatietaken, verdere inoefening van geziene leerstof, materiaal/prenten zoeken ter voorbereiding van een les. Van kinderen wordt ook verwacht dat ze dagelijks oefenen met het lezen. Afhankelijk van de snelheid neemt dit meer of minder tijd in beslag.
Ongeveer 5 tot 15 minuten, zonder lezen, zou moeten volstaan om het huiswerk af te werken. (cfr. luikje differentiatie). Voor lezen denken we dat maximum 10 min voldoende is.
Er is huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag, gecombineerd met een dagelijkse leestaak. In het eerste leerjaar komt hier ook nog een dagelijkse inoefening met de splitskaartjes bij.
      

2de  graad: Automatisatietaken, verdere inoefening van geziene leerstof, materiaal/prenten zoeken ter voorbereiding van een les, regelmatig lezen, schriftelijke opdrachten afwerken of verbeteren, lessen leren voor een toets waarbij een zinvolle schriftelijke voorbereiding ‘moet’ afgegeven worden.

In het vierde leerjaar wordt ook verwacht dat bij het lezen van een boek een leesopdracht wordt gemaakt.

3de graad: huiswerk die de gewoontevorming en het zelfstandig werken bevorderen, het is vooral de kwaliteit die primeert en niet de kwantiteit, het leerproces is nu belangrijker dan wát er precies geleerd wordt (leren leren). Enkele voorbeelden zijn; het maken van een werkstuk, een voorbereidende tekst doornemen om informatie te verwerven, een natuurkundig proefje uitproberen, gedicht memoriseren, dialogen inoefenen,…

Tijd  en vaste dagen

1ste graad: ongeveer 5 tot 15 minuten, zonder lezen, zou moeten volstaan om het huiswerk af te werken. (cfr. luikje differentiatie). Voor lezen denken we dat minder dan 10 min. meer dan voldoende is.
Er is huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag, gecombineerd met een dagelijkse leestaak.

2de  graad: voor verwerkingsopdrachten, een boek lezen, een verbeteringstaak rekenen we 30 minuten. Aan andere soort taken mag en kan langer gewerkt worden, deze taken moeten meestal niet de dag erna afgewerkt zijn. (leren plannen) (cfr. luikje differentiatie).
Wij zorgen ervoor dat er minstens 1 huiswerkvrije dag per week is, meestal valt deze op woensdag.

3de graad: wij rekenen minstens op 30 tot 60 minuten per dag, dit is uiteraard variabel. Op maandag en donderdag worden vaak lessen voorzien die  een week op voorhand reeds gepland werden. Elke dag worden taken voorzien, maar mits een goede planning kan dit veranderlijk zijn.

 

 

      Verwachtingen naar de ouders toe

 

Wat verwachten we wel

Wat verwachten we niet

Interesse tonen in het schoolgebeuren

Ouders hoeven het huiswerk niet te maken, of te begrijpen. Dit is de taak van de kinderen

Erop toezien dat het huiswerk echt gemaakt wordt (controle van agenda!)

Extra oefeningen geven als straf of wanneer het kind zeer veel fouten maakte.

Rustige plaats om het huiswerk te maken

Er mag gewezen worden op eventuele fouten, maar het huiswerk moet niet verbeterd zijn. Dat doen de leerkrachten wel. (belangrijk voor niveaubepaling! )

Steeds een vaste structuur (agenda nemen, taken maken, controle door ouder, boekentas meteen maken)

We verwachten geen foutloze taak. In huiswerk mógen fouten voorkomen, kinderen kunnen hieruit leren.

Positieve ingesteldheid t.o.v. huiswerk, aansporen om met zorg te werken

De agenda handtekenen zonder echt te controleren of het gemaakt is.

Meeluisteren als het kind luidop leest (daarom moet ouder het niet begrijpen)

 

Problemen zo snel mogelijk signaleren aan leerkracht

 

In de 3de graad kinderen zelfstandiger leren werken, verantwoordelijkheid laten dragen

 

Een les overhoren, naar een voordracht luisteren

 


Gemeentelijke Basisschool Regenboog 

Ulensstraat 75

1080 Sint-Jans-Molenbeek
regenboog.1080@molenbeek.irisnet.be

Telefoon: 02/426.40.42