Belangrijke info schooljaar 2020 - 2021

Download
Infobrochure voor ouders Regenboog aanpa
Adobe Acrobat document 758.4 KB

 

 


 

 

Inhoud

Welkom                                                                            2

 

Schoolbestuur - Scholengemeenschap                        3

Schoolteam - Digitale kanalen school                           4

Samenwerking                                                                 5

Pedagogisch project                                                       8

Schoolvisie                                                                      9

Talenbeleid                                                                    10

Zorg op school                                                              11

Samen maken we school                                              12

Schooluren - Opvang                                                    13

Contactmomenten                                                         15

Huiswerk - Rapport - Getuigschrift                              17

Gezonde school                                                             18

Veilige school                                                                 19

Kosten                                                                             21

Basisuitrusting                                                               22

Schooltoelage – Inschrijving – Schoolverandering -

Levensbeschouwelijke vakken                                        23

Taalscreening - Taaltraject - Taalbad                               24

Ouderlijk gezag                                                                  25

Grensoverschrijdend gedrag - Integriteit van de

leerling                                                                                26

Kalender                                                                             27

         

 

Welkom

 

 

Beste ouders,

Wij zijn blij dat we uw kind mogen verwelkomen.

Graag maken we samen school.

U vindt in deze brochure de nodige informatie om uw weg te vinden op onze school.

 

 

 

Van harte welkom!

Het team van Regenboog

 

Contact

Gemeentelijke basisschool Regenboog

Ulensstraat 75-83

1080 Sint-Jans-Molenbeek

: 02/426.40.42

 www.gbsregenboog.be                      

   

 

Het schoolbestuur – De scholengemeenschap

Schoolbestuur

 

 

Net :                            gesubsidieerd officieel gemeentelijk onderwijs

 

Schoolbestuur :           Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek

                                   Graaf van Vlaanderenstraat 20

                                   1080 Sint-Jans-Molenbeek

 

Burgemeester :              Mevr. Catherine Moureaux

 

Schepen voor Nederlandstalig Openbaar Onderwijs : Meneer Jef Van Damme                                                        

 

Diensthoofd Openbaar Onderwijs : Meneer Niek Verhaeghe

 

Coördinerend directeur :  Mevr. Van Lier Martine

 

Scholengemeenschap 1080 – SG 1080

 

Administratieve zetel         GBS Ket & Co

                                          JB. Decockstraat 56

                                          1080 Sint-Jans-Molenbeek

Coördinerend directeur : Van Lier Martine

Leden

GBS Regenboog                                                        GBS Windroos

Ulensstraat 83                                                            Kortrijkstraat 52

1080 Sint-Jans-Molenbeek                                         1080 Sint-Jans-Molenbeek   

Directeur : Chantal Fernandez Huescar                      Directeur : Ann Vlasschaert

                   

GBS Paloke                               GBS De Knipoog

Ninoofse steenweg 1001             Zaadstraat 1

1080 Sint-Jans-Molenbeek          1080 Sint-Jans-Molenbeek

Directeur : Carla Perdaens          Directeur : Lien De Neve

                   

GBS Ket & Co

JB. Decockstraat 56

1080 Sint-Jans-Molenbeek

Directeur : Ingrid Depraetere                          

 

Het schoolteam – Digitale kanalen school

 

 

 

Een schoolteam bestaat uit veel verschillende personeelsleden die zich allen

op hun niveau inzetten om de school draaiend te houden.

 

·       Directie

·       Onderhoudspersoneel

·       Leerkrachten

·       Kinderverzorgster

·       Zorgondersteuners

·       Zorgcoördinator

·       Leermeesters

·       ICT- coördinator

·       Administratieve medewerkers

 

Volg ons via onze digitale kanalen:

 

 

website van de school : www.gbsregenboog.be

 

 

 

GBS Regenboog Molenbeek

 

 

Gimme.eu → GBS Regenboog

Ons doel is om op termijn de papieren communicatie af te bouwen.

 

 

Samenwerking

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten (OVSG)

 

Het schoolbestuur en het personeel worden begeleid door OVSG.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming heeft voor de kleuterschool ontwikkelingsdoelen geformuleerd. Dit zijn minimumdoelen die de school bij haar leerlingen moet nastreven.

Voor de lagere school werden er eindtermen geformuleerd.

Leergebiedgebonden eindtermen moeten bereikt worden. Dit geldt voor :

·       Lichamelijke opvoeding

·       Muzische vorming

·       Taal: Nederlands en Frans

·       Wereldoriëntatie

·       Wiskunde

Leergebiedoverschrijdende eindtermen moeten nagestreefd worden.

Dit gaat over:

·       Sociale vaardigheden

·       Leren leren

·       Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Om deze ontwikkelingdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken, maakt de school gebruik van de expertise en de leerplannen van OVSG.

Elk lid van het schoolteam engageert zich om voor goed en kwalitatief onderwijs te zorgen.

 

 

 

 

 

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Het schoolbestuur sluit een beleidscontract af met het CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Ouders kunnen het CLB aanspreken voor specifieke vragen over hun kind.

Ouders hebben inspraak in de start van een eventuele begeleiding.

 

Het CLB begeleidt bij:

·       Leren en studeren

·       Schoolloopbaan

·       Preventieve gezondheidszorg

·       Psychisch en sociaal functioneren

Technologiestraat 1

1080 Sint-Agatha-Berchem

02/482 05 72

clb.vgc@clbvgc.be

 

Onw

 

Het ondersteuningsnetwerk heeft tot doel om, door middel van expertisedeling in co-creatie, kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood maximaal en effectief ondersteuning te bieden in de klas en de betrokken leerkracht(en) te ondersteunen en competent te maken met en voor deze ondersteuningsnood.

 

Brede school Molenbeek (BROM)

 

In samenwerking met Brede School Molenbeek organiseert de school een aantal ateliers tijdens de middag en na de schooluren.

Contact:       Yuri Picalausa

coördinator Brom

Henegouwenkaai 29/6

1080 Sint-Jans-Molenbeek

  02 /412 06 50

www.bredeschoolbrussel.be/brom

 

 

 

 

 

VZW Molenketjes

 

Voor en na de schooluren en tijdens de middagpauze kan uw kind tegen betaling in de opvang blijven. Die wordt georganiseerd door De Molenketjes vzw.  De Molenketjes vzw organiseert ook speelweken tijdens schoolvakanties.

Graag meer info over de naschoolse opvang of de speelweken van De Molenketjes vzw? Vraag een exemplaar aan via info@demolenketjes.brussels,

 

02 /412 72 41

                                       

IBO

 

De school werkt nauw samen met IBO-Maritiem.

IBO organiseert naschoolse activiteiten.

De kostprijs is afhankelijk van het inkomen.

Inschrijvingen en inlichtingen hieromtrent : IBO-Maritiem, Actirisgebouw.

 

Brusselleer

 

Brusselleer biedt cursussen aan voor ouders zodat ze hun kind beter kunnen begeleiden en helpen in hun leerproces.

Verdere informatie kan u verkrijgen via Brusselleer en op het secretariaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogisch project

In het pedagogisch project staan de fundamentele uitgangspunten beschreven van het onderwijs van de scholengemeenschap 1080. Het zijn onze waarden en die willen we overbrengen op de kinderen om hun kansen te verhogen zodat ze later als volwaardig lid kunnen deelnemen aan een democratische samenleving. Wij beschouwen dit als een gedeelde opdracht voor school en ouders.

 

 

 

Elk kind staat centraal

 

Onze school heeft respect voor de eigenheid van elk kind.

We hebben aandacht voor de totale persoonlijkheid.

Attitudevorming, verwerven van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden  vinden we even belangrijk.

We streven naar gelijke kansen voor alle kinderen. We besteden  aandacht aan goed onderwijs voor iedereen.

 

Onze school is een kleine samenleving

Onze school staat open voor alle kinderen vanaf 2.5 jaar tot het einde van de basisschool.

We respecteren elke filosofie, religie en ideologie van ouders en hun kinderen.

Verscheidenheid kenmerkt de samenleving, waar onze school een afspiegeling van is : vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie worden niet getolereerd.

We leren kinderen samenleven met elkaar.

We maken kinderen mondig en weerbaar zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen.

We voeden de kinderen op tot wereldburgers met respect voor de Rechten  van de Mens en het Kind. De universele gedachte van gelijkwaardigheid staat centraal in een samenleving waarin elke democratische opvatting over mens en maatschappij een stem krijgt.

 

 

We bouwen aan de toekomst

 

We hebben aandacht voor de leefomgeving en het milieu. Duurzaam en bewust   omgaan met de natuur, mobiliteit, energie, water en afval vinden we belangrijk.

 

Schoolvisie

 

 

 

Onze schoolvisie is gebaseerd op het pedagogisch project.

 

Leefwereld van het kind

Ons onderwijs vertrekt vanuit de leefwereld van het kind. We starten vanuit de interesse van het kind en bouwen hierop verder zodat de kinderen hun blik verruimen en de wereld rondom hen beter begrijpen. Dit doen we door thematisch te werken.

De totale persoonlijkheid van het kind wordt hierbij aangesproken.

 

Actief

 

We zijn een actieve school met oog voor de ontwikkeling van talenten van de kinderen. Een school waar de kinderen kunnen exploreren en experimenteren.

 

Zorgzaam

Wij zijn een zorgzame school met aandacht voor het welbevinden van de kinderen, de ouders en iedereen die betrokken is bij onze school.

De uitgangspunten van onze zorgvisie zijn :

·       De onderwijsbehoeften van het kind

·       De ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en het kind

·       De context waarin het kind opgroeit

·       Aandacht voor talenten

·       De positieve benadering van de kinderen

·        Een doelgerichte, systematische en transparante werking met het kind, de ouders en het CLB

 

Respect en openheid

Wij gaan een open dialoog aan met de kinderen en de ouders. We kijken er naar uit om samen met onze partners te reflecteren over een sterke toekomst voor onze school.

 

 

 

Talenbeleid

 

Talenbeleid

Onze school is een Nederlandstalige school. De onderwijstaal is dan ook het Nederlands.

 

Wij hebben respect voor alle talen die onze kinderen spreken. Op de speelplaats krijgt de thuistaal dan ook een plaats.

 

We verwachten wel een engagement van ouders en kinderen om binnen het schoolgebeuren het Nederlands als omgangstaal te gebruiken.

 

Het gebruik van een andere taal zal niet afgestraft worden, maar het gebruik van het Nederlands wordt sterk aangemoedigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg op school

Zorg op school

 

 

De evolutie van elk kind wordt regelmatig in kaart gebracht en bijgestuurd indien nodig. De school wil zo al haar leerlingen maximale kansen geven op leren en ontwikkelen. Daarbij gebruiken wij het zorgcontinuüm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Samen maken we school

Schoolraad

 

Wie?            Vertegenwoordigers van ouders,  personeel en   

          lokale gemeenschap

Wat?            Rechten en plichten inzake info en communicatie,

                    Advies- en overlegbevoegdheid

Waar?                    Op school

Wanneer?    2 X per jaar

 

 

Ouderwerking                                                              

 

Wie?            Vertegenwoordigers van ouders

Wat?            Recht op informatie. Nadenken met en

          ondersteunen van activiteiten

Waar?                    Op school

Wanneer?    Maandelijks

 

 

Klassenraad

Wie?            Leerkrachten, directeur, zorgcoördinator, externe   deskundigen

Wat?            Verantwoordelijkheid voor begeleiding en onderwijs

                    van de kinderen. Beslissingen in verband met welke

                    kinderen hun getuigschrift basisonderwijs ontvangen en wie wel of niet naar een volgende klas kan

Waar?                    Op school

Wanneer?    Begin en einde schooljaar (bij nood)

                    Eventuele tussentijdse individuele trajectbegeleiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooluren - Opvang

 

 

 

 

              Opvang      

Voor de opvang werkt de school samen met de vzw De Molenketjes. Hieronder vindt u de uren. Bijkomende info kan u terugvinden op www.demolenketjes.be

 

’s morgens:   van 7u00 tot 8u25

’s middags:   van 11u25 tot 12u40 (kleuters)

                    van 12u15 tot 13u30 (lagere school)

’s avonds:     van 15u10 tot 18u00

Woensdag:   van 12u15 tot 18u00

Bij problemen kan U contact opnemen met de vzw : 02/412.72.41

 

Lesuren

De lessen starten om 8u40.

De kleuters hebben middagpauze van 11u25 tot 12u40.

De lagere schoolkinderen hebben middagpauze van 12u15 tot 13u30.

De school eindigt om 15u10.

Op woensdag eindigt de school om 12u15.

 

Wij vragen de ouders om erop toe te zien dat deze uren gerespecteerd worden.

Kom ’s morgens tijdig naar school om rustig afscheid te kunnen nemen van uw kind.

 

Voor de goede werking van de school vragen wij u vriendelijk om GEEN kinderen meer te komen halen of terug te brengen tijdens de lesuren.

 

Indien uw kind naar de dokter moet, of een andere afspraak heeft dan kan u uw kind enkel komen afhalen en terugbrengen tijdens de middagpauze.

  

Uitzonderingen dienen op voorhand besproken te worden met de directeur.

 

 

Breng uw kind op tijd naar school!

Om 8u35 verlaten alle ouders de school.

 

 

Stel iemand van het personeel op de hoogte wanneer u uw kind ophaalt.

Schrijf een nota in de agenda met de naam van de persoon die uw kind komt ophalen of verwittig de leerkracht indien u het niet zelf ophaalt.

De naschoolse opvang eindigt om 18u00. Haal uw kind tijdig op. Bij problemen kan u steeds contact opnemen met de mensen van de opvang.

 

Het is heel belangrijk dat uw kind alle dagen naar school komt.

Bij afwezigheid kan u contact opnemen met het secretariaat op het

nummer: 02/426 40 42.

 

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en gelden er een aantal afspraken

 

·       Uw kind is 1 tot 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig → u mag maximaal 4x per jaar zelf een briefje schrijven (cf. agenda)

 

·       Voor elke andere afwezigheid è doktersattest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactmomenten

Elke dag

 

Dagelijks hebben de ouders de mogelijkheid om met de leerkrachten en de directie te spreken en dit 10 minuten na schooltijd en/of op afspraak.

 

Agenda en plastic omslag

 

Kijk elke dag in de agenda van uw kind. U vindt er info over huiswerk en activiteiten.

De kleuters hebben een plastic omslag. Hier vindt u info over klasactiviteiten of andere info.

 

Oudercafé

 

Het oudercomité organiseert op regelmatige momenten een oudercafé. U kan met een tasje koffie of een tasje thee in de hand gezellig praten met andere ouders en leerkrachten. De momenten van de oudercafés vindt u terug op de website en de kalender van de school.

 

 

Familie-ontbijt

 

 

Het oudercomité organiseert regelmatig ontmoetingsmomenten om samen na te praten met andere ouders. De data vindt u terug op de website en de kalender van het oudercomité.

 

Ouderbabbel

 

De school organiseert ouderbabbels per schooljaar. We bespreken er samen met ouders thema’s die gelinkt zijn aan de opvoeding en ondersteuning van de kinderen.

U wordt op de hoogte gebracht van de juiste data.

 

 

 

 

 

 

Open klasmomenten

 

De leerkrachten nodigen u regelmatig uit in de klas voor een toonmoment/activiteiten van de kinderen. Misschien hebt u ook interesse om bijzondere klasactiviteiten (koken, voorlezen, knutselen, …) of uitstappen te begeleiden. Laat het ons weten.

 

Feesten

 

Niet elke ouder kan zich tijdens de schooluren vrij maken. Tijdens georganiseerde momenten is er de mogelijkheid om op een informele manier kennis te maken.

 

Oudercontacten

 

Bij elk rapport wordt er een individueel oudercontact voorzien om de vooruitgang van uw kind te bespreken. (4x per jaar)

Voor de kleuters worden er 3 oudercontacten, verspreid over het schooljaar voorzien.

 

Infomomenten

 

De school organiseert verschillende infomomenten voor bepaalde groepen. U wordt van deze momenten op de hoogte gebracht via onze verschillende kanalen.

 

Afspraak

 

U kan altijd een afspraak maken met de directeur of met een personeelslid wanneer u iets wil bespreken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk – Rapport - Getuigschrift

Huiswerk

 

 

Het huiswerk wordt genoteerd in de agenda. Het huiswerk is aangepast aan de leeftijd en de vaardigheden van uw kind. Onze school heeft hierover een beleid. Het is de bedoeling dat uw kind zijn huiswerk       zelfstandig maakt. Aan de ouders vragen wij enkel erop toe te zien dat het kind zijn huiswerk in een rustige omgeving kan maken.

Een goede communicatie is belangrijk. Problemen met het huiswerk kan u altijd melden aan de leerkracht (mondeling of schriftelijk).

 

Rapport

 

Wat?            Het rapport is een synthese van de vorderingen en evolutie van uw kind.

Bij elk rapport is er een oudercontact voorzien om de resultaten te bespreken.

 

Wanneer?    4X per jaar

 

Getuigschrift

 

Cf. Schoolreglement hoofdstuk 7

 

Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs, op voordracht en na de beslissing van de klassenraad, uitreiken.

Het getuigschrift wordt ondertekend door de voorzitter en ten minste de helft van de leden van de klassenraad, de voorzitter van het schoolbestuur en de houd(st)er. Het getuigschrift wordt uiterlijk op 30 juni van het lopend schooljaar toegekend, tenzij na beroepsprocedure.

De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijs indien uit het leerlingendossier blijkt dat de betrokkene bij het voltooien van het lager onderwijs de doelen opgenomen in het leerplan in voldoende mate heeft bereikt.

Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert het zijn beslissing op basis van het leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar aangetekend mee aan de ouders.

 

Gezonde school

 

Tienuurtje

Alle dagen fruit!

Op dinsdag en donderdag mag koek    

Drank : water         

 

Middag     

Soep en warme maaltijd zijn tegen betaling verkrijgbaar op school.

Kinderen die een gezonde lunch meebrengen van thuis

doen dit in een brooddoos (geen aluminiumfolie!)

Drank : drinkbus met water

 

Verjaardagen    

 

Kleuters en lagere school:

De verjaardag van uw kind wordt op school gevierd. U zorgt voor een eenvoudige cake of fruit en individuele fruitsapjes. Grote taarten met chocolade en slagroom worden geweigerd. Ook chips, snoep en chocolade zijn verboden.

 

 

Allergieën en voedselintoleranties

Laat het ons weten indien uw kind bepaalde allergieën

heeft of voedselintoleranties.

 

Beweging                                                                                       

 

Voor iedere klas wekelijks 2 uur lichamelijke opvoeding.

Vanaf de 3de kleuterklas regelmatige zwemlessen.

Deelname aan verschillende sportactiviteiten.

Maandelijks ochtendgymnastiek op de speelplaats           

 

 

 

 

Veilige school

 

 

Verkeersveiligheid

De situatie van onze school is niet geschikt om kinderen met de auto af te zetten.

Er is weinig parkeergelegenheid en het is onmogelijk om voor de school te stoppen en uw kind af te zetten want dan blokkeert u het verkeer. Mocht u toch voor de schoolpoort stoppen, doe dit dan niet op het zebrapad.

Onze school heeft een schoolstraat die elke weekdag afgesloten is voor en na de schooluren. Wij raden u aan met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet te komen.

 


Veiligheid in de school

Alle wettelijke brand- en veiligheidsvoorschriften werden in acht genomen.

We besteden extra aandacht aan :

·       Veiligheid aan de in- en uitgang

·       Veiligheid bij het op- en aflopen van de trappen

·       Veiligheid in de klassen en de gangen

·        Veiligheid op de speelplaats

 

Verwittig de school bij volgende ziektes

(02 426 40 42)

 

Kroep                                         Bof (dikoor)

Geelzucht                                  Mazelen

Buiktyfus                                    Salmonella

Hersenvliesontsteking                 Rubella

Kinderverlamming                       Huidinfectie

Roodvonk                                  Schimmelinfectie van de schedelhuid / gladde huid

Besmettelijke tuberculose           Pediculosis

Kinkhoest                                   Varicella (windpokken)

Schurft                                       Hoofdluizen

Parelwratten                               HIV-infectie

 

Verzekering

                   

Het schoolbestuur heeft een verzekering bij Ethias.

De kinderen zijn verzekerd bij schoolongevallen tijdens schoolactiviteiten en op het normale traject van en naar school.

Bij een ongeval contacteren wij de ouders. Zij beslissen om met hun kind zelf naar het ziekenhuis te gaan of dat de school een ziekenwagen moet bellen.

Als het leven van het kind in gevaar is, belt de school eerst de ziekenwagen, pas daarna de ouders.

 

 

Medicijnen

 

De school dient geen medicatie toe.

Bij ziekte worden de ouders gecontacteerd. Indien dit niet lukt en enkel bij hoogdringendheid zal de school een arts of de hulpdiensten contacteren.

De ouders kunnen de school vragen (schriftelijk) om medicatie toe te dienen als die is voorgeschreven door de arts en indien het om medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.

De arts noteert dan duidelijk de naam van het medicijn en de toe te dienen portie.

 

Verloren voorwerpen

 

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, fiets, juwelen, gsm, …) In de gang van het secretariaat kan u gevonden voorwerpen terugvinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten

 

 

Kosteloosheid

 

Alle leerboeken, schriften en schoolmateriaal worden gratis voorzien.

Bij verlies of beschadiging voorzien de ouders de vernieuwing ervan.

 

Mogelijke kosten

 

Maximumfactuur

De school houdt de maximumfactuur en de scherpe maximumfactuur nauwlettend in de gaten. Wij zorgen voor een gespreide betaling.

 

Andere kosten

De school wenst dat alle kinderen van de lagere school beschikken over hetzelfde T-shirt voor turnen (met logo van de school) en dezelfde badmuts (met logo van de school). Beide zijn te koop op het secretariaat.

 

De onkosten voor warme maaltijden, soep, zwemmen worden geregeld op het secretariaat en zijn ten laste van de ouders. De tarieven zijn beschikbaar op het secretariaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisuitrusting

 

 

Basisuitrusting

 

De ouders zorgen voor een rugzakje die de kleuters zelfstandig kunnen open doen.

Voor de kinderen van de lagere school voorzien de ouders een stevige boekentas voldoende groot voor een A4- map in op te bergen.

 

Turnen en zwemmen

De kleuters dragen gemakkelijke kledij de dag dat ze turnen hebben.

De juf communiceert in het begin van het schooljaar welke dag dat is.

De leerlingen van de lagere school dragen voor :

 

Turnen :

·       Een T-shirt met logo van de school

·       Een blauwe of zwarte turnshort

·       Turnpantoffels met een witte zool

 

Zwemmen : (gratis voor het 6de lj)

·       Badpak of zwembroek

·       Badmuts met logo van de school 

·       Samen met handdoek in een degelijke sportzak

 

Kinderen uit de 3de kleuterklas en nieuwe leerlingen uit de lagere school ontvangen een gratis zwemzak.

De peuters krijgen een plastic omslag (communicatiesysteem)      

 

 

Schooltoelage – Inschrijvingen – Schoolverandering – Levensbeschouwelijke vakken

Schooltoelage

 

U kan op een schooltoelage van de overheid rekenen. Deze wordt automatisch toegekend indien u in Brussel woont.

Inschrijvingen

De correcte informatie over inschrijvingen vindt u terug op www.inschrijvingeninbrussel.be

Schoolverandering

 

De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school tijdens het schooljaar ligt bij de ouders.

Bij een schoolverandering worden tussen beide scholen leerlingengegevens overgedragen onder volgende gezamenlijke voorwaarden :

1° de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan

2° de overdracht gebeurt enkel in het belang van de personen op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft.

3° tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien

 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de nieuwe school doorgegeven worden.

 

Keuze van levensbeschouwelijke vakken

 

Ouders kiezen bij de inschrijving van hun leerplichtig kind :

·       Dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt.

·       Dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt.

Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden levensbeschouwelijke cursussen, dan kunnen ze vragen om een vrijstelling te krijgen.

 

Taalscreening – Taaltraject - Taalbad

Taalscreening

 

De school onderzoekt met een verplichte screening het niveau van het Nederlands bij elke leerling in het gewone onderwijs bij het begin van de leerplicht (5j).

De screening gebeurt nooit voor de inschrijving van de leerling en is geen toelatingsvoorwaarde. De screening is niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers.

Taaltraject

Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die het nodig hebben. Het taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft.

Taalbad

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten.

Onze school opteert voor een semi-geïntegreerde werking, waarbij de leerling voornamelijk deelneemt aan het reguliere klasgebeuren en gedurende enkele uren per week in een aparte groep intensief ondergedompeld wordt in de Nederlandse taal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

 

In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind(co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij nemen eensgezind de beslissingen over het onderwijs van hun kind.

 

Concrete afspraken

De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van de leerling zoals :

-        Bij de inschrijving van een kind

-        Bij de keuze van de levensbeschouwelijke vakken of de vrijstelling ervan

-        Bij orde- en tuchtmaatregelen

-        Bij de keuzes in verband met de schoolloopbaan

-        Bij schoolverrichtingen in het algemeen

De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet gehouden worden met een specifieke regeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grensoverschrijdend gedrag – Integriteit van de leerling

 

Gedrag van de leerling

De leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen om de fysieke integriteit van de leerlingen te beschermen (cf. schoolreglement)

Wat als de leerkracht zich vergist

Indien een leerling denkt dat een leerkracht zich vergist, kan hij altijd op een beleefde en respectvolle manier vragen voor een gesprek.

De directeur of de zorgcoördinator kan als bemiddelaar ingeschakeld worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender

 

Schoolvrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een overzicht van de verlofdagen, de pedagogische studiedagen en de facultatieve verlofdagen.

 

 

Activiteiten

U wordt op de hoogte gebracht van mogelijke activiteiten via:

·       De agenda of plastic omslag (kleuters)

·       Flyer in de boekentas van uw kind of aan de schoolpoort → op termijn is het ons doel om de papieren communicatie af te bouwen.

·       Gimme en de website van de school: www.gbsregenboog.be

·        De infoborden (Ulensstraat 75 en 83)